REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO

Parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Wojnowicach.

Kościół zawsze uważał cmentarze, grobowce, jak poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych, za miejsca święte. Prawo kanoniczne określa: miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane według przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych/KPK,kan.1 205/

Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy. Należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość. Wierni, których Bóg powołał do siebie, oczekują tutaj na dzień zmartwychwstania.

 1. Cmentarz w Wojnowicach jest własnością Parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego.
 2. Administratorem cmentarza jest Ksiądz Proboszcz (tel. kont. 324108325), który zarządza nim przez pełnomocnika - Panią Rutę Krajczy (tel.kont. 324108274)
 3. Cmentarz należy utrzymać jako teren zielony. Sadzenie lub wycinanie drzew może nastąpić tylko za zgodą administratora. Zabrania się sadzenia drzew i krzewów wysokopiennych w bezpośrednim sąsiedztwie pomników i nagrobków.
 4. Bez zgody administratora cmentarza nie można umieszczać w alejkach ławek, wykonywać betonowych podestów przy grobach.
 5. Zabrania się jeżdżenia na terenie cmentarza rowerami, chodzenia po trawnikach i grobach oraz wprowadzania psów i innych zwierząt.
 6. Rodzaj grobu, miejsce na cmentarzu uzgadnia się z administratorem cmentarza w kancelarii parafialnej, gdzie natęży przedłożyć oryginał aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.
 7. Dysponent grobu (osoba, która opłaciła miejsce grobowe) jest zobowiązana do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz jego bezpośredniego obejścia.
 8. Przed rozpoczęciem prac budowy nowego pomnika — nagrobka należy fakt ten zgłosić u administratora. Kamieniarz wykonujący prace na cmentarzu musi posiadać zgodę administratora na jej wykonanie. Należy też dbać o uprzątnięcie miejsca po wykonanych pracach
 9. Za szkody wynikłe z niesolidnego wykonania robót, czy niezapobieżenia szkodzie, powstałej na skutek złego stanu technicznego pomnika, odpowiedzialny jest dysponent grobu, który się nim opiekuje.
 10. Zabrania się zaśmiecania cmentarza. Wszystkie odpadki należy segregować i składać w miejscu do tego przeznaczonym.
 11. Wszelkie opłaty wynikające z regulaminu należy uiścić u p. Ruty Krajczy, u której można zasięgnąć również informacji dotyczących spraw wykraczających poza niniejszy regulamin.
 12. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2016r.

Administrator cmentarza

Parafia Podwyższenia Krzyża św. Wojnowice

Sprawy Administracyjne Cmentarza

Ruta Krajczy

ul. Łąkowa 1, Wojnowice

Tel. kont. 324108274